Waar staan we voor?


Met deze programmapunten trokken we naar de verkiezingen in 2006.

 

’t Is tijd, Kies kwaliteit

Kwaliteitsvol bestuur

We willen Dilbeek uitbouwen tot een moderne gemeente, die zorgzaam omgaat met de middelen van de inwoners. Wij willen een efficiënt, doelgericht en steeds correct beleid. We bepalen onze prioriteiten op basis van een objectieve analyse van noden en behoeften, in samenspraak met de bevolking.

Wij plannen op langere termijn, met niet alleen een antwoord op de behoeften van vandaag, maar ook oog voor die van onze kinderen en kleinkinderen. Geen beleid waar de grootste mond zijn gelijk haalt, maar een doorzichtig beleid met beslissingen in het algemeen belang en met respect voor alle Dilbekenaren. Dit vraagt dossierkennis van de beleidsmakers.

We willen Dilbeek weer een voortrekkersrol laten spelen, een frisse en dynamische gemeente vol inspiratie, waar we terug fier op kunnen zijn.

Kwaliteitsvolle dienstverlening

Klantvriendelijke dienstverlening, daar gaan we voor. Dat betekent o.a. flexibiliteit door uitgebreide loketuren, een goed en vriendelijk onthaal met gerichte doorverwijzing maar ook een doorgedreven e-loket en een antennepost in elke deelgemeente.

Toegankelijkheid, openheid en efficiëntie staan hierbij centraal, naast een correcte klachtenbehandeling en administratieve vereenvoudiging.

Deze dienstverlening moet het resultaat zijn van een goede samenwerking en communicatie tussen ambtenaren en politici. Dit vraagt zowel enthousiaste en bekwame ambtenaren als gedreven, inspirerende en krachtdadige bestuurders.

Kwaliteitsvolle communicatie

Met een doorgedreven informatie- en communicatiebeleid creëren we een betrokken bevolking, daar geloven wij in.

De mensen moeten juiste informatie krijgen via verschillende kanalen, nl: brochures, stands in Westrand, maandelijkse infovergaderingen per deelgemeente, website, vlaggen, infoborden, ... De gemeentelijke diensten moeten zelfs meer bieden dan de gevraagde info. 

 

Adviesraden, wijkraden, buurten en individuele burgers moeten écht inspraak krijgen vooraleer een beslissing over een hun aanbelangend thema valt. Zij weten wat hun buurt, sector of organisatie nodig heeft. Wij willen hen inspraak- en participatie bieden en er ook rekening mee houden.

Een gemeente leeft pas als zij een open beleid voert met betrokken inwoners

Durven Investeren

Een gemeente met pit durft investeren.

We willen dan ook meer dan putten vullen. Dilbeek moet durven vernieuwen, kansen geven aan nieuwe initiatieven en zijn ondernemende mensen daarbij steunen.

 

Onze verkozenen moeten daarbij een voortrekkersrol spelen, want stilstaan is achteruitgaan: onze straten verweren, de infrastructuur veroudert en de dienstverlening gaat er door besparingen op achteruit.

Alles maar laten aanmodderen, daar doen we niet aan mee.

Vooruitkijken naar de toekomst, investeren in de opvoeding van onze kinderen en kleinkinderen, in een degelijk en veilig wegennet, vrijetijdsinfrastructuur en voldoende zorg op onze oude dag, daar gaan we resoluut voor.

Om doordacht te kunnen investeren in de toekomst, zonder uw geld zomaar over de balk te gooien, durven we zelfs om een extra financiële inspanning vragen.

Veel problemen van de toekomst, kunnen we immers vandaag voorkomen.

Met ons geld

Een beleid dat ambitieus is en écht wat wil veranderen in Dilbeek, moet ook over de nodige middelen beschikken of, anders gezegd, ‘koken kost geld’.

De voorbije zes jaar was er geen geld voor heel wat broodnodige investeringen, bijvoorbeeld voor straten, rioleringen, voet- en fietspaden of sportinfrastructuur.

De gemeentelijke financiën stonden, net zoals in alle andere gemeenten, onder druk (federale belastingsverlagingen, hervorming politie, ...). De meeste Vlaamse gemeenten pasten hun belastingtarieven aan, Dilbeek speelde niet in op de aanzienlijke noden en gebruikte éénmalige inkomsten om de belastingen laag te houden.

Lage gemeentebelastingen komen alle inwoners ten goede, dat vinden ook wij.

Maar als men de gemeente niet meer behoorlijk kan besturen door een gebrek aan financiële ademruimte, dan is elke Dilbekenaar daar rechtstreeks de dupe van.

Door samenwerking met de privé-sector, zinvolle besparingen, optimaal gebruik van subsidies, inventieve oplossingen en een beperkte verhoging van de personenbelasting op termijn willen we opnieuw planmatig kunnen investeren om zo in een gezond financieel kader het Dilbeekse beleid weer tot leven wekken.

In onze gezinnen

De gezinnen in al hun vormen en maten verdienen onze volle belangstelling.

Voor hen willen we inspanningen leveren, o.a. door als gemeente een voortrekkersrol op te nemen inzake buitenschoolse opvang en dagopvang. Deze moeten flexibel en degelijk zijn en de gemeente moet ze coördineren.

Een veilige leef- en speelruimte voor kinderen en jongeren is essentieel: goed verzorgde speelterreintjes in een peter/metersysteem, veilige fietspaden en een goed georganiseerde spelotheek zijn geen overbodige luxe.

Een goede opvang voor gezinsproblemen, problematische opvoedingssituaties, ... vergt een goede samenwerking met andere diensten en partnerorganisaties. De gemeente moet deze samenwerking stimuleren en ondersteunen.

In ons onderwijs

Het Dilbeekse onderwijs is al jaren op niveau: goed georganiseerd, goede didactische uitrusting en bekwame leerkrachten. Daarvoor willen we ons blijven inspannen en op sommige punten een tandje bijsteken, onder meer met de afwerking van de schoolgebouwen.

 

We streven naar een goede samenwerking met verschillende diensten en instellingen en ook met de betrokken ouders. Het accent ligt natuurlijk op een toegankelijk kleuter- en lager onderwijs, maar we blijven ook aandacht hebben voor het kunstonderwijs, tweedekansonderwijs of andere bijscholingsvormen.

De aandacht voor onze Nederlandse taal is ook hier cruciaal. Sport en cultuur moeten zo vroeg mogelijk bij onze kinderen worden gebracht alsook verkeersveiligheid, drugspreventie en samenlevingsproblemen. Immers, voorkomen blijft beter dan genezen.

 

Plaats dit alles in een veilige omgeving en combineer dit met een ruim aanbod aan activiteiten buiten de schooluren en onze kinderen zullen stevig staan in deze steeds complexer wordende wereld.

 

In onze jongeren

De stelling dat op jeugdig vlak in Dilbeek ‘niks te doen of te beleven valt’ gaat zeker niet op! Toch stellen wij een aantal actiepunten voorop.

Wij willen zorgen voor voldoende ruimte voor jongeren van alle leeftijden (speelpleintjes, fuifzaal, …). We willen kinderen en jongeren ook meer betrekken bij het beleid. Het jeugdcentrum Castelhof, inclusief personeel, moet de drijvende kracht worden achter de gecentraliseerde én lokale Dilbeekse jeugdwerking.

Veilige en aangepaste jeugdinfrastructuur is cruciaal; iedere jeugdvereniging moet terecht kunnen in een lokaal/gebouw. Er moet oog zijn voor veiligheid, milieu, onderhoud,… . Bij renovatie en verbouwingen kiezen we voor de lange termijn en niet voor ‘oplapwerk’.

Wij willen eindelijk zorgen voor gemeentelijke aanplakborden en werk maken van een fuifzaal.

Ook moeten kinderen en jongeren de plaatsen waar zij hun vrije tijd doorbrengen veilig kunnen bereiken.

 

In onze ouderen

‘De bevolking vergrijst’, ook in Dilbeek. Tegenwoordig hoort men steeds jonger bij de senioren. We leven ook langer. Maar “oud” betekent niet “out”: tal van gezonde en levenskrachtige ouderen zetten zich als vrijwilliger in: verenigingsleven, buurtwerk, sociaal of cultureel engagement…

Wij moeten hun inzet niet alleen erkennen, maar hen ook betrekken bij de samenlevingsopbouw, via informatie, seniorenraad, beleidsplan, vrijetijdsaanbod...

Ouderen moeten zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen vertrouwde woning en zelfredzaam kunnen blijven wonen. Ook de mobiliteit van senioren is een belangrijk aandachtspunt.

Daarnaast moeten we ons beleid voor zorgenbehoevende senioren verder uitbouwen (rusthuizen aanpassen, bijkomende bejaardenflats en bejaardenwoningen, uitbouw dagverzorgingscentrum, gezins- en bejaardenhulp, nieuwe en experimentele zorgvormen…)

Geen ‘betuttelingsbeleid’ dus, wel een ‘emancipatiebeleid’: aandacht voor actieve ouderen en gewaarborgde zorg voor de anderen.

 

(wordt aangevuld eerdaags)