Het is ongewoon dat een partij uit de meerderheid een amendement indient op een punt op de gemeenteraad. Door de feiten die zich sinds begin dit jaar hebben voorgedaan binnen de vzw’s van vrije tijd, voelden wij ons als fractie genoodzaakt deze stap te zetten. Wij hebben immers moeten vaststellen dat binnen de besturen van de vzw’s geen rekening wordt gehouden met de mening van onze fractie en dat afspraken die binnen de coalitie zijn gemaakt niet worden nageleefd. Ook de vrijwilligers geven het signaal dat deze manier van werken niet ok is, daar hebben alle raadsleden de avond voor de gemeenteraad nog een bericht over ontvangen.

Heel concreet heeft de gemeenteraad eind vorig jaar beslist om onze vrije-tijdssector in 2 vzw’s te organiseren. De motivatie om voor vzw’s te kiezen vermeldt expliciet het betrekken van de vrijwilligers, wiens mening vandaag wordt genegeerd, én de grotere flexibiliteit die een EVA-vzw kan bieden bij het omgaan met bepaalde managementaspecten. Het personeelsbeleid is zo’n belangrijk managementaspect dat met het voorliggende arbeidsreglement in een te strak kader wordt gegoten. Strakker zelfs dan dat van de gemeente. 

Het voorliggende arbeidsreglement legt strenge diplomavoorwaarden op voor de toegang tot de selectieproeven.  We herhalen: toegang tot de selectieproeven. Het gaat hier dus om welke voorwaarden we a priori aan mogelijke kandidaten opleggen vooraleer ze kunnen deelnemen aan de selectieproeven voor een functie. Iemand die niet aan de voorwaarden voldoet, mag dus niet eens deelnemen aan de selectie voor bepaalde functies.  Deze strenge voorwaarden gaan zelfs verder dan de verplichtingen die gelden voor de gemeente en die via het decreet rechtspositieregeling geregeld zijn. De gemeente is wettelijk beperkt in haar mogelijkheid tot afwijken van die regels, hoewel we dit soms zouden willen, een  vzw kan dit wel. En laat dat nu net één van de redenen zijn om voor vzw’s te kiezen: de grotere flexibiliteit. 

In de socio-culturele sector is het dan ook gebruikelijk om de toegang tot bepaalde functies niet a priori af te blokken, maar nascholing, stages en/of ervaring naar waarde te schatten.  Specifiek in deze sector is dit enorm relevant, omdat de medewerkers er vaak terecht komen vanuit een engagement, vanuit hun band met het jeugdwerk, als organisator van evenementen of vrijwilligers in sportclubs. Die ervaring is voor medewerkers in deze sector van veel grotere waarde dan het al dan niet behalen van een bachelor- of masterdiploma in een niet nader bepaalde richting. En daarom dat ook in de cao van het paritair comité waar onze vzw’s in werkzaam zijn (pc 329) expliciet is opgenomen dat de toegang tot een functie van alle niveaus er ook is voor kandidaten die gelijkwaardigheid aan een diploma kunnen aantonen op basis van nascholing, bijscholing en/of ervaring. M.a.w. de volledige sociaal-culturele sector opteert in haar cao voor deze gelijkwaardigheid. De handicap die onze vzw’s nu krijgen in de ‘war on talent’ ten opzichte van hun collega's-concurrenten is aanzienlijk. De sector loopt vol van voorbeelden van ongelofelijk getalenteerde medewerkers, tot in de hoogste managementfuncties, die geen master- of bachelordiploma bezitten. Met dit reglement zouden onze vzw’s moeten vissen in een kleinere vijver, terwijl de collega’s in de sector mogen vissen in de zee.  

Onze fractie schat voor alle duidelijkheid de waarde van een diploma hoog in. Het behalen van een diploma is en blijft de beste voorbereiding . Tijdens de opleiding worden heel wat competenties aangebracht en getoetst die waardevol zijn in een latere loopbaan. Ook gaat het hier niet over functies waarvoor de beroepstitel beschermd is, die worden expliciet uitgesloten in het reglement. Maar een diploma kan voor ons in deze sector geen voorwaarde zijn om te kunnen deelnemen aan een selectieproef. Wij vertrouwen erop dat de selectieproeven het kaf van het koren kunnen scheiden en de beste kandidaat voor een functie uit de groep kan halen. Om een voorbeeld te geven: met het voorliggende reglement zou een pas afgestudeerde burgerlijk ingenieur mogen deelnemen aan het examen voor publieksmedewerker jeugd, terwijl een kandidaat met jaren praktijkervaring in het jeugdwerk niet eens mag deelnemen aan de selectieproeven omdat hij of zij geen bachelor-diploma behaalde.  Voor onze fractie mogen ze beide deelnemen aan het examen en zal de professionele jury uitmaken wie de beste man/vrouw is voor de job.  Wanneer we mensen al moeten uitschakelen vóór de selectieproeven, is dit een enorme motie van wantrouwen naar die professionele jury toe.

En op een enkele uitzondering na, deelt de ruime meerderheid van de actieve vrijwilligers uit de sector deze mening. Het voorliggende arbeidsreglement behaalde slechts een minieme meerderheid in de gezamenlijke raad van bestuur van de vzw’s. Er was een ongeziene coalitie nodig van VLD, NVA, UF en SPA om deze diplomavoorwaarden er door te drukken [18 (waarvan 16 politiek) tegen gelijkwaardigheid – 16 voor gelijkwaardigheid (waarvan 4 politiek) – 1 onthouding]. UF heeft nogmaals het gewicht van haar stem kunnen tonen, want zonder de 2 stemmen van de afgevaardigde van UF waren deze diplomavereisten niet door de raad van bestuur geraakt. En de insteken van de vrijwilligers, die we door de keuze voor een EVA-vzw nauw wilden betrekken bij het bestuur, werden gewoon genegeerd. Aangezien de algemene vergadering van de vzw's bevoegd is voor het vaststellen van het arbeidsregelement en de gemeenteraad de facto die algemene vergadering vormt, is de gemeenteraad de plaats om de inhoud van dit regelment definitief te beslechten. 

Deze keuzes hebben impact op het personeel. Niet alleen gaat dit voorstel in tegen de wensen van het management en de teamcoaches ,die uiteindelijk met de nieuw aan te werken medewerkers moeten werken. Het beknot ook de groeikansen binnen de organisatie van heel wat waardevolle medewerkers. De deuk in hun motivatie is vandaag al te voelen.

Voor onze fractie moesten deze onderdelen van het arbeidsreglement dus worden aangepast. Wij hoopten dat een meerderheid in deze gemeenteraad haar gezond verstand zou gebruiken en deze fout zou rechtzetten in het belang van de hele Dilbeekse vrijetijdssector. Spijtig genoeg was er een meerderheid van VLD en N-VA die deze aanpassing aan het reglement niet wilde doorvoeren.  Opvallend genoeg brachten ze geen enkel inhoudelijk element aan waarom kandidaten op voorhand moeten uitgesloten worden van deelname aan selectieproeven... 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.