De agenda van de gemeenteraad was deze keer wat uitgebreider. Nog geen budget 2019: daarvoor werd naar technische problemen met de software verwezen. Deelbudgetten stonden wel op de agenda, waardoor er wel al voorafnames werden genomen op dat budget. De impact hiervan op de rest van het budget blijft dus voorlopig verborgen.

Het eerste te bespreken budget 2019 was dat van het OCMW. Dit budget is nog quasi volledig een voorzetting van het vorige beleid en kon dus onze goedkeuring wegdragen. Voor de toekomst dringt onze fractie aan op meer middelen voor de bestrijding van de kinderarmoede. Toen onze fractieleider Jef Vanderoost meer toelichting vroeg bij een opvallende wijziging in het budget, werd het even stil bij de bevoegde schepenen (te herbekijken vanaf 0:30). Het antwoord volgt schriftelijk…

Bij het voorstel van reglement voor de LOI’s (lokaal opvang initiatief voor vluchtelingen) vroeg Gino Roesems hoe dit toch wel uitvoerige reglement zou gecommuniceerd worden naar de betrokkenen, die onze taal meestal (nog) niet machtig zijn.

Een opvallend punt was de vraag aan de gemeenteraad om in afwachting van het budget 2019 al goedkeuring te geven (visum) voor enkele investeringen, waaronder de heraanleg van Hoogveld-Molenberg.  Frank De Clerck legde de aandacht op de opvallende koerswijziging bij OpenVLD (te herbekijken vanaf 1:12): voor de verkiezingen riep men nog dat de plannen niet mochten doorgaan zonder akkoord van de buurt, vandaag blijkt die eis van geen tel meer. Bovendien had de stationsbuurtraad nog maar enkele weken geleden een standpunt ingenomen tegen de huidige plannen. Een standpunt dat op die vergadering gesteund werd door heel wat aanwezige gemeenteraadsleden van de meerderheid. Enkele weken later stemmen ze op de gemeenteraad toch in met de ongewijzigde plannen…   Bovendien wees Jef Vanderoost op een technisch probleem. Zonder goedgekeurd budget (uitvoerbare kredieten) kan de gemeenteraad volgens het decreet geen investeringen goedkeuren of wijzigen. De tekst van het decreet, nochtans van de hand van minister Homans en in het parlement goedgekeurd door de burgemeester, is duidelijk:

  Art. 265. …

  Als de gemeente nog niet over uitvoerbare kredieten beschikt voor het lopende boekjaar, is het aangaan of het wijzigen van verbintenissen onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring door de gemeenteraad. De gemeente kan dan alleen verbintenissen aangaan of wijzigen die behoren tot de exploitatie en die verband houden met de courante werking en de bestaande dienstverlening.

  Iedereen die in strijd met het tweede lid verbintenissen heeft aangegaan, is daarvoor persoonlijk verantwoordelijk, behalve in de gevallen die door of krachtens dit decreet worden bepaald en met behoud van de eventuele medeverantwoordelijkheid van andere organen of personeelsleden.

Ondanks onze waarschuwing, wou de meerderheid het punt niet één maand uitstellen om het dan op een correctie manier goed te keuren in hun budget 2019. Spelregels zijn er nochtans om gevolgd te worden.

Ook het politiebudget 2019 stond op de agenda.  In dit budget valt het op dat de personeelskosten exponentieel groeien.  Terwijl in 2018 voor 83 operationelen budget werd voorzien loopt dit voor 2019 op tot 97. Deze 14 extra zijn nog niet 100% gebudgetteerd, aangezien de invulling nog moet gebeuren. De kost zal in 2020 dus nog hoger zijn. In totaal betekent dit bijna 1 miljoen € extra personeelskosten (2,4 miljoen t.o.v. 5 jaar geleden). Dit heeft zonder twijfel een impact op het totale gemeentelijke budget. Nu kan men nog wat teren op de reserves, maar in de toekomst zal dit verschil volledig moeten gedragen worden door de gemeentelijke toelage. Veiligheid is een belangrijk thema, maar is een explosieve toename van het politiebudget ten koste van andere gemeentelijke dienstverlening te verantwoorden?  Waar zal dit geld gehaald worden? Kijken we niet beter uit naar efficiëntere samenwerking met andere politiezones? Onze fractie vroeg dit punt uit te stellen omdat we, door het ontbreken van het gemeentebudget, geen zicht hebben op de impact van deze beleidskeuze op de gemeentelijke werking. Bovendien is de voorziene gemeentelijke toelage (5 362 378,97€) groter dan wat voorzien was in het laatst goedgekeurde meerjarenplan (5 009 046€). Zoals bij het vorige punt, kan de gemeenteraad dit soort beslissing niet nemen zonder goedgekeurd budget, aangezien het niet om courante werking of bestaande dienstverlening gaat (zie hierboven), maar om een forse toename.  Om deze reden stemde onze fractie tegen.

Er stonden ook heel wat afgevaardigden aangeduid voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, die vanzelfsprekend vooral werden uitgedeeld tussen de meerderheidspartijen.  Ook onze fractie kon een aantal mensen aanduiden in de gemeentelijke vzw’s en gemeenteraadscommissies. Hierover meer elders op onze website.  

Het nieuwe erkenningsreglement voor sportverenigingen stond ook op de agenda. Onder impuls van onze fractie werd het voorstel van reglement grondig bijgestuurd op het einde van de vorige legislatuur, waardoor sporters niet gedwongen worden een vzw op te richten op erkend te kunnen worden. Nele Groenweghe vroeg enige soepelheid bij de eerste toepassing van het reglement. Sommige artikels van het reglement vragen van de clubs immers een (kostelijke) statutenwijziging wat moeilijk haalbaar is tegen de voorziene deadline van eind april.

Fractieleider Jef Vanderoost verdedigde ook ons toegevoegd agendapunt om de rijrichting van de Verheydenstraat om te keren voor een betere verkeersveiligheid aan scholen Jongslag en Sint-Alena (hier te lezen). De bevoegde schepen kronkelde zich uitvoerig in alle mogelijke bochten om ons voorstel weg te wuiven. De schuld werd afgeschoven op de ouders en zelfs de schoolteams kregen, heel ongepast, verwijten naar hun hoofd. Men mag absoluut niet raken aan het oorspronkelijke plan, ook al had zijn nieuwe coalitiepartner dat enkele maanden geleden wel gedaan. Verkeersveiligheid is natuurlijk een gedeelde verantwoordelijkheid, maar dat ontslaat een gemeentebestuur nooit van de plicht om zelf maximaal te doen wat ze kan om de situatie bij de scholen verbeteren.  De schepen voor onderwijs zat er bij en keek ernaar: ons voorstel werd weggestemd.

Een vraag vanuit de eigen meerderheid legde de aandacht nog eens op de gebrekkige brandbescherming van onze gemeente. Voor onze fractie een déjà-vu van het debat over de nieuwe Post Dilbeek waar onze fractie altijd voor is blijven strijden binnen en buiten de toenmalige meerderheid (zie vroeger artikel). Dezelfde analyse van toen blijft geldig: de nieuwe post is nodig en heeft de nodige ruimte voor een permanentie  van 8 personen (wat vandaag niet op een correcte manier kan). Men lijkt te vergeten dat de nieuwe brandweerkazerne er vandaag al had gestaan zonder de overloperij en de daaropvolgende blokkering van het dossier door de VLD in de vorige legislatuur. Ze waren er toen zelfs fier op. Diezelfde fractie negeert nu de smeltende boter op hun hoofd en knikt nu vrolijk mee dat de kazerne absoluut nodig is en er binnen 2 jaar zal staan. En dat laatste kan enkel met de vergunde plannen, die ze eerder zo vergruisden.

Nele Groenweghe focuste in haar vraagstelling op de fuiven-problematiek. De bevoegde schepen wou haar politieke verantwoordelijkheid ontlopen door te verwijzen naar de vzw’s. Nochtans is het bepalen van het beschikbare budget, zowel de dagelijkse ondersteuning als voor investeringen in infrastructuur, nog steeds de bevoegdheid van de gemeenteraad. We kregen geen concrete engagementen die een antwoord bieden op de noden.  Ook bij een vraag over de politieke neutraliteit van het infoblad, waar voor het eerst in 40 jaar politici op de voorpagina pronken, kwam men niet verder dan doorverwijzen naar de betrokken personeelsleden.

De legislatuur is nog maar net begonnen maar inhoudelijke bochten die week na week genomen worden, niet alleen ten opzichte van verkiezingsbeloftes maar zelfs daarna, doen iedereen duizelen…  CD&V blijft het bestuur in ieder geval kritisch opvolgen en we zullen blijven wijzen op inconsequenties en blijven vragen naar meer transparantie.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.